کاربر میهمان خوش آمديد  |  ورود به پنل کاربري  | 
        امروز : 28 فروردين 1403
 
پیام آرامش

گوینده وتدوین

مهری معینی نائینی

تنها برای امروز!

فردا که از خواب بیدار می شوم ، این ده تصمیم را عملی خواهم کرد، این ده نکته به شما حس لذت می دهد. با این وجود تحقق آن ها نیاز به قدرت دارد. نمی توانید عزم کاری را داشته باشید، که سهل و آسان باشد:

1. تنها برای امروز؛ می خواهم که در طول این روز فقط زندگی کنم. فقط برای امروز سعی خواهم کرد که در این روز زندگی را تجربه کنم و نمی خواهم همه مشکلات را در جا حل کنم. می خواهم کاری را برای 12 ساعت انجام دهم که مرا برای بقیه عمر دچار رنج نکند.

2. تنها برای امروز؛ می خواهم شاد باشم. مردم همان اندازه خوشبختند که تصمیم می گیرند خوشحال باشند. حس شادی چیزی است که از درون  ما ایجاد می شود و ربطی به خارج از بدن ما ندارد.

3. تنها برای امروز؛ خودم را بر اساس آنچه هست، تنظیم می کنم و قصد ندارم همه چیز را بر اساس خواسته ها و آرزوهایم تغییر دهم. پس خانواده، شغل و شانسم را آن طور که می آیند، می پذیرند و خودم را بر اساس آنها تنظیم می کنم.

4. تنها برای امروز؛ می خواهم مراقب بدن خود خودم باشم. پس نرمش می کنم، از آن مراقبت می کنم، به آن غذا می رسانم ، از آن سوء استفاده نمی کنم. از آن غفلت نمی کنم . بنا براین، این بدن ماشین کاملی در اختیار اراده من خواهد بود.

5. تنها برای امروز؛ سعی می کنم اراده ام را تقویت کنم. مطالعه می کنم، چیز مفیدی را یاد می گیرم، چیزی را می خواهم بخوانم که تلاش، تفکر و تمرکز نیاز داشته باشد.

6. تنها برای امروز؛  روح خود را د رسه جهت تمرین خواهم داد:

الف- به فردی نیکی خواهم کرد بدون آن که او بداند. اگر شخصی از این موضوع بویی ببرد، دیگر قبول نیست.

ب- حداقل 2 کار خواهم کرد که نمی خواسته ام انجام دهم و از زیر انجام دادن آن شانه خالی می کردم.

ج- به هیچ کس حس رنجش خود را بروز نخواهم داد . احساسات من شاید جریحه دار شده باشد اما امروز آن را بروز نمی دهم.

7. تنها برای امروز؛ فردی مورد پسند خواهم بود. سعی می کنم تا حد ممکن ظاهر خوبی داشته باشم ، تا حد ممکن لباس جذاب تری بپوشم، آرام تر صحبت کنم، رفتار مودبانه ای داشته باشم، از حرف های محبت آمیز دیگران استقبال می کنم و سعی نخواهم کرد دیگران را با رفتار خودم تنظیم کنم یا برتری ببخشم.

8. تنها برای امروز؛ برنامه ای خواهم ریخت. هر چیزی که انتظار دارم که در هر ساعت اتفاق بیفتد را خواهم نوشت، شاید دقیقا نتوانم آن را انجام دهم ولی این برنامه را خواهم داشت. این کار مرا از دو آفت یعنی عجله و بلاتکلیفی خواهد رهانید.

9. تنها برای امروز؛ نیم ساعت برای خود آرامش در نظرخواهم کرد ، فقط خودم و خود را رها خواهم کرد. در این مدت به خدا خواهم اندیشید تا اندکی از افق های زندگیم را ببینم.

10. تنها برای امروز؛ نخواهم ترسید. خصوصا از این که شادی را تجربه نکنم، نخواهم ترسید از این که از زیبایی لذت نبرم، نخواهم ترسید از این که به دیگران عشق بورزم یا عشق دریافت کنم.


Just for today I will try to live through this day only, and not tackle all my problems at once. I can do something for twelve hours that would appall me if I felt I had to keep it up for a lifetime.

Just for today I will be happy. “Most folks are as happy as they make up their minds to be.”

Just for today I will adjust myself to what is, and not try to adjust everything to my own desires. I will take my “luck” as it comes, and fit myself to it.

Just for today I will try to strengthen my mind. I will study. I will learn something useful. I will not be a mental loafer. I will read something that requires effort, thought and concentration.

Just for today I will exercise my soul in three ways: I will do somebody a good turn, and not get found out; if anyone knows of it, it will not count. I will do at least two things I don’t want to do – just for exercise. I will not show anyone that my feelings are hurt; they may be hurt, but today I will not show it.

Just for today I will be agreeable. I will look as well as I can, dress becomingly, keep my voice low, be courteous, criticize not one bit. I won’t find fault with anything, nor try to improve or regulate anybody but myself.

Just for today I will have a program. I may not follow it exactly, but I will have it. I will save myself from two pests: hurry and indecision.

Just for today I will have a quiet half hour all by myself and relax. During this half hour, sometime, I will try to get a better perspective of my life.

Just for today I will I will be unafraid. Especially I will not be afraid to notice what is beautiful and to believe that as I give to the world,


بازدید: 1045